Policys

Vi är en arbetsplats där det finns lagar och
regler kring hur vi arbetar för allas bästa.

Här kan du läsa våra policys

Säkerhetspolicy

Vårt arbete är aldrig så viktigt eller bråttom att vi inte hinner göra det säkert! Genom utbildning, kommunikation samt analys och identifiering av risker kommer SSM AB att säkerställa att åtgärder vidtas för identifiering av säkerhetsrisker som uppstår i vår verksamhet. Vi kommer aktivt arbeta för att minska dessa risker så långt det är praktiskt möjligt.

Miljöpolicy

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut mindre kemikalier.

Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte. Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Kvalitetspolicy

Vi skall ge support, genom: hög kompetens, genomtänkta helhetslösningar, kvalitetsmedveten personal, kvalitetsmedvetna underleverantörer, effektiva rutiner, god ekonomi för alla inblandade parter.

Att vid varje tillfälle utföra tjänster i enlighet med våra kunders behov och överenskomna krav på bästa sätt. Därigenom skapar vi rätt kvalité på utfört arbete och ett bra beställar-förtroende. Detta är utgångspunkten för en ständig förbättring av verksamheten.

För att leva upp till denna policy krävs att verksamheten ständigt utvecklas genom aktivt engagemang av företagets medarbetare. Genom att stimulera till fortlöpande utbildning och kompetensutveckling av all personal som är involverad i företagets produktion skall vi ständigt förbättra och dokumentera det kvalitetsmedvetna som kännetecknar vårt företag.

Vi skall styra och kontrollera verksamheten, med målsättningen att göra rätt från början, så att vi ständigt minskar felkostnader och reklamationer. Alla anställda, underleverantörer och deras personal skall erhålla tillräcklig information för att kunna ta ansvar för kvaliteten av eget arbete.

Med detta dokument som grund skall vi utveckla ett kvalitetsledningssystem anpassat till ISO-standarden, till lagar och förordningar samt marknadens krav.

Arbetsmiljöpolicy

Med ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete skall SSM AB vara en säker och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa.

Vi skall driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Vi skall arbeta så vi förebygger skador och ohälsa på våra arbetsplatser.

Vi har som mål att ständigt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Ohälsa och skador skall inte uppkomma pga dåligt arbetsmiljöarbete.

Alkohol och droger är förbjudet under arbetstid. Inte heller tider så den kan påverka arbetet.

Medicin som kan påverka arbetsmiljö och säkerhet skall anmälas till arbetsgivaren.

Befintliga och uppkommande risker skall dokumenteras och analyseras löpande för att förebygga olyckor. Åtgärder skall dokumenteras.

Arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet i samarbete med alla anställda och inhyrda medarbetare.

Skyddsombud och medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter skall ges kunskap/utbildning så arbetet genomförs på ett professionellt sätt.

Alkohol- och drogpolicy

Företaget skall ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal. Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.

Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen. Medarbetaren skall, om behov föreligger, erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen.

Missbruket ska bort – människan ska vara kvar. Varje medarbetare ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger samt i möjligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.

policys

Någon fler fråga? Hör av dig